Privacy Policy

Limba Romana

Your privacy is very important to us. We do not sell or rent your personal information to third parties or use them for other marketing purposes or other processing for the purpose for which they were collected. Please read the Privacy Policy carefully to learn more about how we use and protect your personal information. If you have any further questions, you can contact us by email, fax or the Personal Data Protection Officer, available on our website.

General presentation

The privacy practices of this statement apply to the collection of GPS location data and personal information: name, phone and e-mail (optional). By using this application you agree to be bound by the terms and conditions of this privacy policy. If you do not agree, please do not use this application.

1. Information gathered.

Our primary goal in collecting personal information is to provide you with a prompt service and a high level of professionalism. Using our application, you can choose whether GPS coordinates are transmitted to the TAXI dispatcher. To send TAXI commands, authentication is required using the name and phone number. If you notice that there are inconsistencies between your personal data and those displayed by the application, please inform the dispatcher as soon as possible to make the necessary corrections. Your personal data will be deleted from the application's database and its backups if: they are no longer required to fulfill the purposes for which they were collected or processed, you withdraw your consent to data processing for the purpose for which they were collected or you oppose their processing, or if personal data has been processed illegally. If you withdraw your consent to data processing for the purpose for which it was collected or opposed to processing it in accordance with the application's specific purposes, it would automatically result in automatic unsubscription from the TAXI client application.

2. Use your information.

The use of your personal information is only for the processing of TAXI commands, this information is stored in the taxi dispatcher database and will be used for subsequent orders or statistics.

3. Disclosure of your information.

As a policy issue, we do not sell or rent any of your personal information to third parties or use them for other marketing purposes or other processing for the purpose for which they were collected without your explicit and initial consent. However, your personal information may be disclosed for the exercise of the right to free expression and information; for compliance with a legal obligation under European Union law or domestic law in which the dispatcher is based or for the performance of a task performed in the public interest or in the exercise of an official authority with which the dispatcher is entrusted; on grounds of public interest in the field of public health, in accordance with Article 9 (2) (h), (i) and Article 9 (3) 679 of April 27, 2016; for purposes of archiving in the public interest, for scientific or historical research purposes or for statistical purposes in accordance with Article 89 (1) of that Regulation, to the extent that that right is likely to render it impossible or seriously disturbing achievement of the respective processing objectives; or for the establishment, exercise or defense of a right in court.

4. Security.

Personal information is stored in a secured data base at the TAXI dispatcher.

Politica de confidențialitate

English Version

Confidențialitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Noi nu vindem sau închiriem informațiile dumneavoastră personale către terțe părți sau să le utilizăm în alte scopuri de marketing sau alte prelucrări față de scopul pentru care au fost colectate. Vă rugăm să citiți cu atenție politica de confidențialitate pentru a afla mai multe despre modul în care folosim și protejăm informațiile dumneavoastră personale. Dacă aveți întrebări suplimentare, puteți să ne contactați pe e-mail, fax sau prin Responsabililul cu Protectia Datelor Personale, informatii disponibile pe site-ul nostru.

Prezentare generală

Practicile de confidențialitate ale acestei declarații se aplică pentru colectarea datelor de localizare GPS și a informațiilor personale: nume, telefon și e-mail (opțional). Utilizând această aplicație sunteți de acord să respectați termenii și condițiile acestei politici de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord vă rugăm sa nu folosiți această aplicație.

1. Informațiile colectate.

Scopul nostru principal în colectarea de informații cu caracter personal este de a vă oferi un serviciu prompt și cu un nivel înalt de profesionalism. Utilizând aplicația noastră aveți posibilitatea de a alege dacă coordonatele GPS să se transmită către dispeceratul de TAXI. Pentru a trimite comanzi de TAXI este necesar autentificarea utilizând nume și telefon. Daca observați că sunt inadvertențe între datele cu caracter personal funizate de către dumneavoastră si cele afișate de către aplicație, va rugăm să informați cât mai urgent dispeceratul pentru a face corecturile de rigoare. Datele dumnevoastră cu caracter personal vor fi șterse din baza de date ale aplicație cât și din backup-urile acesteia dacă: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopul pentru care au fost colectate sau vă opuneți prelucrarii lor, sau dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopul pentru care au fost colectate sau vă opuneți prelucrării lor conform scopurilor specifice aplicației, atrage ca atare dezabonarea automată de la aplicația TAXI client.

2. Utilizarea informațiilor dumneavoastră.

Utilizarea informatiilor dumneavostra personale se face doar pentru procesarea comenzilor de TAXI, aceste informații sunt stocate în baza de date a dispeceratului de TAXI și vor fi utilizate pentru comenzi ulterioare sau statistici.

3. Divulgarea informațiilor dumneavostră.

Ca o chestiune de politică, noi nu vindem sau închiriem niciuna dintre informațiile dumneavoastră personale către terțe părți sau să le utilizăm în alte scopuri de marketing sau alte prelucrări față de scopul pentru care au fost colectate, fară consimțămantul dumneavoastră explicit și dat initial. Cu toate acestea, informațiile dumneavoastră personale pot fi dezvăluite pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare; pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern în care iși are sediul dispeceratul sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit dispeceratul; din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h), (i) şi cu articolul 9 alineatul (3) din REGULAMENTUL UE nr. 679 din 27 aprilie 2016; în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) ale acelueasi Regulament, în măsura în care dreptul menţionat este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

4. Securitatea.

Informațiile personale sunt stocate într-o bază de date securizată la dispeceratul de TAXI.